Kontakt

Kontakt

Základná škola s materskou školou Kálnica ako samostatný právny subjekt vznikla 1.1.2008. Bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 21.12.2007 ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Jej súčasťou je školský klub detí. Základná škola sídli v budove na adrese Kálnica 385. V budove základnej školy má sídlo aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Kálnica. Jej súčasťou je aj elokované pracovisko-materská škola a školská kuchyňa a školská jedáleň, ktoré sa nachádzajú v samostatnej budove na adrese Kálnica 384. Hlavnou činnosťou je zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí predškolského a mladšieho školského veku. Školská kuchyňa a jedáleň zabezpečuje stravovanie pre deti materskej a základnej školy, ako aj cudzích stravníkov.

Názov: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kálnica s.č.385, 916 37
IČO: 42025737
DIČ: 2022504957
Telefónne číslo: 032/7798836 – ZŠ
032/7798821 – MŠ, ŠJ
Email: ZŠ: zskalnica[at]gmail.com
MŠ: mskalnica[at]gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Kálnica
Internetová stránka: www.zskalnica.sk
Riaditeľka školy /štatutárny zástupca/: Mgr.Martina Striežencová
Mobilné čísla: 0918 030 040 – ZŠ
0911 961 476 – MŠ, ŠJ