Dozor

DOZOR počas prestávok
Povinnosti dozoru:

• ráno pred vyučovaním
- byť v škole 15 min. pred začatím vyučovania,
- kontrolovať a zodpovedať za čistotu na chodbe počas príchodu žiakov do školy

• počas vyučovania
- počas malých prestávok za poriadok v triede zodpovedá triedny učiteľ,
- počas veľkej prestávky dozor zodpovedá za disciplínu a poriadok všetkých žiakov školy triedny učiteľ a pani Božena Kmeťová, ktorá zároveň zabezpečuje mliečnu desiatu
- po skončení prestávky je povinný skontrolovať čistotu WC, tried, príp. školského dvora,
- počas prestávok je zakázané prevádzať žiakom činnosť, ktorá by mohla ohroziť ich zdravie a bezpečnosť

• po vyučovaní
- po vyučovaní zodpovedá za poriadok v triede učiteľ, ktorý mal poslednú hodinu v triede,
- za poriadok na chodbe po vyučovaní zodpovedá učiteľ, ktorý má dozor.

Dozor sa vykonáva v čase od 7.30 - 13.20 hod denne.

V popoludňajších hodinách za čistotu a poriadok v škole a hygienu stravovania v jedálni zodpovedá vychovávateľka ŠKD. Za žiakov, ktorí sa stravujú doma, sú počas obedňajšej prestávky zodpovední rodičia.

Počas krúžkovej činnosti za žiakov, ktorí krúžok navštevujú, zodpovedá vyučujúci príslušného krúžku.